Các phòng ban

  • Công bố thông tin doanh nghiệp.

  • Thực hiện công văn số 2367/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII…

  • Thang bảng lương mới.

  • Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII đã xây dựng thang bảng lương mới áp dụng từ ngày 01/01/2016….

Page 6 of 6« First...23456