Phòng Tài chính Kế toán

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2018.

  • .Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP hai nội dung sau: Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Tình hình sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp….

  • Báo cáo tài chính năm 2016.

  • Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII. Báo cáo tài chính năm 2016

Page 2 of 3123