Phòng Tài chính Kế toán

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2019.

  • Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2019.

  • Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2018.

  • .Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP hai nội dung sau: Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Tình hình sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp….

  • Báo cáo tài chính năm 2016.

  • Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII. Báo cáo tài chính năm 2016

Page 3 of 41234