Phòng Tổ Chức Hành Chính

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 7 năm 2022.

  • Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2022.

  • Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 7 năm 2021

  • Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2021.

  • Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2021.

  • Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII thực hiện Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81 .Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2020. Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020….

Page 1 of 3123