Phòng Tổ Chức Hành Chính

  • Công bố thông tin doanh nghiệp tháng 6 năm 2017.

  • Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin doanh nghiệp, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp của 2 nội dung sau: Báo cáo kết quả thực hiện…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp.

  • Thực hiện công văn số 2367/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII…

  • Thang bảng lương mới.

  • Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII đã xây dựng thang bảng lương mới áp dụng từ ngày 01/01/2016….

Page 2 of 212