CÔNG BỐ THÔNG TIN

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2021.

  • Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII thực hiện Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81 .Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2020. Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020….

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2020.

  • Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng…

  • Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải.

  • Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố văn bản Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải. Niem yet gia dich vu HTHH_part1 Niem yet gia dich vu HTHH_Part2 Niem yet gia dich vu HTHH_Part3…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2019.

  • Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng…

Page 3 of 512345