CÔNG BỐ THÔNG TIN

  • Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2018.

  • .Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP hai nội dung sau: Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Tình hình sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp….

  • Công bố thông tin doanh nghiệp tháng 6 năm 2017.

  • Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin doanh nghiệp, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp của 2 nội dung sau: Báo cáo kết quả thực hiện…

  • Báo cáo tài chính năm 2016.

  • Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII. Báo cáo tài chính năm 2016

Page 4 of 512345