CÔNG BỐ THÔNG TIN

  • Công bố thông tin doanh nghiệp tháng 6 năm 2017.

  • Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin doanh nghiệp, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp của 2 nội dung sau: Báo cáo kết quả thực hiện…

  • Báo cáo tài chính năm 2016.

  • Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII. Báo cáo tài chính năm 2016

  • Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

  • Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin doanh nghiệp, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp của 2 nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện…

  • Công bố thông tin doanh nghiệp.

  • Thực hiện công văn số 2367/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII…

Page 5 of 512345