Thông báo

  • Hội nghị Người lao động năm 2017.

  • Ngày 12/01, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2016 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm…