CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2018.

.Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP hai nội dung sau: