CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ vào tháng 3 năm 2019 như sau:

  1. Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;
  1. Báo cáo chế độ lương, thưởng năm 2018.
  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
  1. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).