CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin Doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2020.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII thực hiện Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81.

Tờ trình

Phụ lục I – Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Phụ lục II – Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

Phụ lục IV – Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020

Báo cáo tài chính 2019 – Phần 1

Báo cáo tài chính 2019 – Phần 2

Báo cáo tài chính 2019 – Phần 3

Báo cáo tài chính 2019 – Phần 4