CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2021.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII thực hiện Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81

.Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2020.

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán