CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2018.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin định kì theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP bao gồm những nội dung sau: