CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2022.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ như sau:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2021

         (kèm theo Biểu số 4)

  1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021.

         (kèm theo Biểu số 6)

  1. Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.

          (kèm theo Biểu số 3)