CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 8 năm 2019.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.