CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 8 năm 2020.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Bao cao tai chinh quy II-2020_Part1

Bao cao tai chinh quy II-2020_Part2

Bao cao tai chinh quy II-2020_Part3