CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp.

Thực hiện công văn số 2367/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII lập các bản báo cáo theo thời gian quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, gồm:

  1. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
  2. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016.