CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2022.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin bất  thường về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp ngày 13/6/2022.

Công bố thay đổi người quản lý doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2022