Lịch dẫn tàu

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Xứ N4 FAO 0 .
2 6.45 UNI FORTUNE 39219 47002 199 Xứ FAO 0 N4 .
3 18.15 TONG CHENG 702 5092 7174 112.8 Huyên N3 FAO 0 .
4 21.30 HOSEI 8 9593 13984.2 119.9 Lân FAO 0 N2 .