CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.