Phòng Tổ Chức Hành Chính

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp năm 2015 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII