Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 01/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 VAN LY 4879 6831 113 Huyên TCQN FAO 0  
2 6.30 HONG MINH 18 942 1724 63 Lân FAO 0 FAO 16  
3 6.35 THUAN PHAT 68 1599 3089 79 Lợi FAO 0 FAO 16  
4 6.50 PHUONG NAM 126 2717 5337 79.9 Quảng FAO 0 TN  
5 10.30 LONG PHU 03 874 1405 74.6 Lợi FAO 0 FAO D  
6 10.45 HUNG VUONG 02 1250 2137 72.5 Quảng FAO 0 TCMT  
7 16.15 STAR 01 1599 3233 78.6 Lợi FAO 0 FAO 16