Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 01/4/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 LINDAVIA 23825 30621 188 Văn FAO 0 N4  
2 10.15 LINDAVIA 23825 30621 188 Xứ N4 FAO 0  
3 13.30 LUCKY STAR 11 5543 6952 97.55 Lân TCQN FAO 0  
4 14.00 BAO LI 10490 16860 143.5 Lân FAO 0 TCQN  
5 17.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Việt FAO D FAO 0  
6 17.30 NORDLION 18826 23673 162 Việt FAO 0 N4  
7 18.30 JIN HAI NO1 12357 15248 129 Văn 1C FAO 0