Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 03/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 NHA BE 08   4432 6678.6 104.9 Lân FAO D FAO 0  
2 11.30 HOLANDIA   9611 12715 138.19 Huyên 1C FAO 0  
3 12.00 BMC COSMOS   5691 8757 111.7 Huyên FAO 0 1C