Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 03/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 MING YUAN 19998 33003 178 Việt N4 FAO 0  
2 6.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân TCQN FAO 0  
3 6.30 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Việt FAO 0 N4  
4 6.45 MINH NGUYET 88 1599 3200 75 Quảng FAO 0 FAO 16  
5 7.00 MARY 09 999 1970 69 Lân FAO 0 FAO 16  
6 8.30 LONG CHAU 2681 5000 95 Lợi FAO 0 FAO 16  
7 8.45 SINH DOI 102 1609 0 79 Quảng FAO 0 FAO 16  
8 10.30 NAM THANH 35 999 1950.5 69.8 Lợi FAO 16 FAO 0  
9 10.45 QUANG ANH 26 1598 3034 79.9 Quảng FAO 16 FAO 0  
10 11.00 XUAN DAT 86 999 1970 66 Huyên FAO 16 FAO 0  
11 11.30 BIEN DONG TRADER 5725 7106 124.8 Huyên FAO 0 TCQN  
12 20.00 LONG CHAU 2681 5000 95 Lợi FAO 16 FAO 0