Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 03/7/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 4.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt TCQN FAO 0 Lân
2 5.15 MAX KING 18102 23840 182 Việt FAO 0 TCQN Lân
3 8.00 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Xứ N4 FAO 0 .
4 8.45 HW HARVEST 38654 46899 199.98 Xứ FAO 0 N4 .
5 11.30 MAX KING 18102 23840 182 Văn TCQN FAO 0 .
6 12.15 KOTA JAYA 18502 24921 193 Văn FAO 0 TCQN .
7 18.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Việt TCQN FAO 0 .
8 20.00 MERMAID STAR 8590 14430 130 Huyên N2 FAO 0 .
9 20.45 NOTO III 9243 11827 130 Lân FAO 0 1C .
10 21.15 PIONEER THIRD 7504 10738 111.29 Huyên FAO 0 N2 .