Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 04/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.30 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Huyên TCQN FAO 0 .
2 6.00 LONG PHU 09 4409 4492 108 Lân FAO D FAO 0 .
3 8.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Xứ FAO 0 TCQN .
4 10.00 UNI HARVEST 38654 46899 199 Hùng N4 FAO 0 .
5 11.00 GREEN WORLD 40252 49673 199.9 Hùng FAO 0 N4 .
6 14.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Việt TCQN FAO 0 .
7 14.45 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Xứ 1A TCQN .