Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 05/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng TCQN FAO 0  
2 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Hùng FAO 0 TCQN  
3 8.15 THAI HA 26 2620 6337.3 105.17 Lợi 1A FAO 0  
4 13.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Xứ TCQN FAO 0  
5 13.30 KOTA JUTA 18502 24935 193 Xứ FAO 0 TCQN  
6 15.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO D FAO 0  
7 22.00 HW HARVEST 38654 46899 199.98 Văn N4 FAO 0  
8 22.30 MIHO 9807 14017 127 Lân N2 FAO 0  
9 23.00 TOFTE 1 36690 43924 195 Văn FAO 0 N4  
10 24.00 KOTA JUTA 18502 24935 193 Việt TCQN FAO 0