Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 05/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR .