Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 05/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 7.30 LOC NGUYEN 68 1599 3067 79 Quảng FAO 0 FAO 16  
2 7.45 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Việt FAO 0 TCQN  
3 8.00 GIA BAO 36 1599 3154 79.14 Lợi FAO 0 FAO 16  
4 9.30 DAU KHI 108 678 821 53 Quảng FAO 16 FAO 0  
5 10.00 HAI MINH 26 999 0 69 Quảng FAO 0 FAO 16  
6 16.00 SPRINTER 21611 24700 182.12 Hùng N4 FAO 0  
7 16.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Văn TCQN FAO 0  
8 16.40 PHUONG THANH 10 1781 3147 74 Lợi TN FAO 0