Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 06/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 7.30 VAST OCEAN 1 7657 9038 114 Huyên 1B FAO 0  
2 8.00 NASICO EAGLE 4193 6794 100.7 Huyên FAO 0 1B  
3 10.30 VINALINES FREEDOM 8216 13278 136.4 Lân FAO 0 N2  
4 13.30 VSG DREAM 4724 7748 99 Hùng N3 FAO 0  
5 14.00 NHA BE 09 4250 6534 105.97 Xứ FAO 0 FAO D  
6 14.30 PHOSPHERUS NH 6364 8142.86 100.72 Hùng FAO 0 N3