Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 06/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO 0 FAO D  
2 10.30 BINH NGUYEN 68 911 1741 69 Quảng FAO 16 FAO 0  
3 10.40 PHU AN 10 1143 1872 71 Lợi FAO 16 FAO 0  
4 10.50 MINH PHAT 89 842 1482 64 Huyên FAO 16 FAO 0  
5 11.10 XUAN THANH 10 962 1701 67 Việt FAO 16 FAO 0  
6 11.15 HUNG MANH 88 1599 3200 78 Quảng FAO 16 FAO 0  
7 11.20 HA DUONG 02 1117 1770 66 Văn FAO 16 FAO 0  
8 12.00 MINH HANG 238 1924 77 Hùng FAO 16 FAO 0  
9 12.15 HUNG VUONG 01 1250 2058 72 Lợi FAO 16 FAO 0  
10 14.00 WESTERN OWENDO 22385 37614 179.99 Việt 1C FAO 0  
11 14.45 MARION ACE 7141 8952 110 Việt FAO 0 1C  
12 14.15 HUNG VUONG 02 1250 2137 72.5 Quảng TCMT FAO 0  
13 16.45 HAI DAT 68 1599 3228 78 Lợi FAO 16 FAO 0