Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 07/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 PHUONG DONG 568 2998 5381.5 97.12 Quảng FAO 0 TN  
2 10.30 BMC COSMOS 5691 8757 111.7 Huyên 1C FAO 0  
3 16.30 NORDLION 18826 23673 162 Lân FAO 0 TCQN