Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 07/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.00 SPIRIT OF COLOMBO 26047 30703 195.6 Xứ FAO 0 N4  
2 6.00 MINH TRUONG 02 948 1542 60 Quảng FAO 16 FAO 0  
3 6.10 PHUONG NAM 46 1599 3090 79.8 Lợi TCMT FAO 0  
4 6.20 SCSC WEALTH 6550 8394 117 Huyên N3 FAO 0  
5 6.50 HAI HA 28 1287 2421.8 78 Quảng FAO 0 FAO 16  
6 7.00 HARMONY SW 7271 12616 127 Huyên FAO 0 1B  
7 7.10 ISTAR 22 1022 1998 66.5 Lợi FAO 0 TCMT  
8 8.30 THAI HA 87 1438 2489 67 Quảng FAO 0 FAO 16  
9 8.45 THUAN HAI 38 891 1605 68 Lợi FAO 0 FAO 16  
10 11.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Lân FAO D FAO 0  
11 11.30 LONG CHAU 02 2188 2629.1 88.4 Lân FAO 0 FAO 16  
12 13.45 FLYING 4697 6222 96.7 Hùng FAO 0 1A  
13 16.00 SPIRIT OF COLOMBO 26047 30703 195.6 Văn N4 FAO 0  
14 16.30 VAN LY 4879 6831 113 Việt FAO 0 TCQN  
15 17.00 GREEN PACIFIC 12545 13892 147 Văn FAO 0 N4  
16 17.10 THANH TUNG 88 1071 1727 65.9 Quảng FAO 0 FAO 16