Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 08/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Việt TCQN FAO 0 .
2 5.30 DA HENG SHAN 5493 6163 106 Lân 1A FAO 0 .
3 6.30 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Việt FAO 0 TCQN .
4 12.00 NHA BE 09 4250 6534 105.97 Xứ FAO D FAO 0 .
5 15.00 TRUNG THAO 36 BLC 1599 3036.8 81.47 Huyên FAO DVR FAO 0 .
6 16.00 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO 0 FAO DVR .
7 18.30 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng TCQN FAO 0 .
8 19.00 TROPICAL VENUS 9593 12969 119 Lân FAO 0 N2 .
9 19.30 MAX KING 18102 23840 182 Hùng FAO 0 TCQN .