Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 09/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 4.30 MAX KING 18102 23840 182 Việt TCQN FAO 0 Khởi.
2 10.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Xứ FAO 0 TCQN .khởi
3 11.00 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO DVR FAO 0 .
4 11.30 HAYABUSA 7170 11415 120 Lân 1C FAO 0 .
5 19.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Hùng TCQN FAO 0 Khởi