Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 09/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 FLYING 4697 6222 96.7 Huyên 1A FAO 0  
2 6.00 PHUONG NAM 126 2717 5337 79.9 Lợi TN FAO 0  
3 8.15 MINH PHU 99 2450 5681.9 79.8 Quảng FAO 0 TCMT  
4 8.30 PHUC HAI 688 998 1986 69.6 Lợi FAO 0 FAO 16  
5 12.00 HAI ANH 19 499 877 55 Quảng FAO 16 FAO 0  
6 13.10 HARMONY SW 7271 12616 127 Lân 1B FAO 0  
7 13.45 DOLPHIN STAR 8649 9518 118.87 Lân FAO 0 1B  
8 14.15 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng FAO 0 TCQN  
9 17.20 THANH PHONG 28 1550 0 72.9 Lợi FAO 16 FAO 0  
10 18.00 THANH PHAT 05 905 1542 75.7 Lợi FAO 0 1A