Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 09/7/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 LONG PHU 09 4409 4492 108 Huyên FAO 0 FAO D .
2 10.00 STRIDE 21611 24766 182.1 Xứ TCQN FAO 0 Lân
3 17.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR .
4 22.00 HOANG THINH 268 2993 5403 97.1 Lợi 1B FAO 0 .