Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 11/7/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Lợi 1A FAO 0 .
2 10.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Văn FAO 0 TCQN .
3 13.30 BITUMEN SHOURI 3609 3638 96.5 Quảng FAO 0 1A .
4 17.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Xứ TCQN FAO 0 .
5 17.15 TOYO STAR 9684 12494 132 Lân N2 FAO 0 .
6 18.15 IRIS EXPRESS 39145 43003 199.9 Xứ FAO 0 N4 .
7 23.00 BITUMEN SHOURI 3609 3638 96.5 Quảng 1A FAO 0 .