Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 12/11/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Lân TCQN FAO 0 KHỞI
2 10.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO DVR FAO 0 .
3 17.30 GAO XIN 6 4519 7158 110.3 Xứ FAO 0 1B .