Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 14/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.30 CAPE QUEST 25090 25630 184.9 Việt FAO 0 TCQN .
2 7.30 VIET GAS 1683 1600 78 Quảng FAO 0 FAO DVR .
3 13.00 CAPE QUEST 25090 25630 184.9 Xứ TCQN FAO 0 .
4 13.30 GAO XIN 6 4519 7158 110.3 Huyên 1B FAO 0 .
5 14.15 FUTURE 21611 24700 182.12 Xứ FAO 0 TCQN .
6 16.00 TROPICAL VENUS 9593 12969 119 Lân N2 FAO 0 .
7 17.00 VIET GAS 1683 1600 78 Quảng FAO DVR FAO 0 .
8 21.15 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt TCQN FAO 0 .
9 22.30 MAX KING 18102 23840 182 Việt FAO 0 TCQN .