Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 17/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.00 MAX KING 18102 23840 182 Văn TCQN FAO 0 .
2 5.30 AN BINH 18 2551 4374 90.7 Lợi 1C FAO 0 .
3 9.30 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO DVR FAO 0 .
4 12.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Huyên FAO 0 FAO DVR .
5 16.30 CHANG XIONG 6550 8394 117 Lân N3 FAO 0 .