Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 19/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 7.00 VU GIA 18 2554 4830 79.9 Quảng FAO 0 TN .
2 8.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO DVR FAO 0 .
3 10.00 SHUN SHENG 5376 8811 113 Lân FAO 0 1A .
4 18.30 UNI FORTUNE 39219 47002 199 Văn N4 FAO 0 .
5 19.15 GREEN PEGASUS 32756 36467 180 Văn FAO 0 N4 .
6 22.30 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Xứ FAO 0 TCQN .