Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 24/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 4.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Việt TCQN FAO 0  
2 9.00 HW GLOBAL 38844 42692 199.99 Văn N4 FAO 0  
3 9.30 SIAM OCEAN 30153 34575 176 Văn FAO 0 N4  
4 14.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO D FAO 0  
5 16.30 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Lân FAO 0 TCQN