Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 27/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 ASAKAZE 7193 11382 120.93 Lân N2 FAO 0  
2 6.45 ULTRA EUROPE 9981 13324 124.5 Lân FAO 0 N2  
3 7.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt FAO 0 TCQN  
4 7.30 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Huyên FAO 0 FAO DVR  
5 10.00 SIAM OCEAN 30153 34575 176 Văn N4 FAO 0  
6 20.15 THANH PHAT 01 1080 1986 69 Lợi N3 FAO 0  
7 20.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Xứ TCQN FAO 0