Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 27/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 8.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Văn TCQN FAO 0 .
2 9.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Văn FAO 0 TCQN .
3 13.15 HAO HUNG 01 18203 21989 153 Lân N4 FAO 0 .
4 14.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Việt TCQN FAO 0 .
5 14.45 HAO HUNG 66 30146 34021 175 Việt FAO 0 N4 .
6 19.30 PACIFIC EXPRESS 8333 11117 128.53 Huyên FAO 0 TCQN .