Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 28/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.00 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Việt FAO 0 TCQN  
2 7.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Huyên FAO DVR FAO 0  
3 7.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR  
4 7.30 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Quảng FAO 0 1A  
5 13.00 SHINING PESCADORES 5002 8595 100 Lân 1C FAO 0  
6 15.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Lợi FAO 0 1C  
7 16.30 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Xứ TCQN FAO 0  
8 17.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Xứ FAO 0 TCQN