Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 30/11/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Việt FAO 0 TCQN  
2 6.00 NEW LIFE 1300 1448 62 Lợi TCMT FAO 0  
3 6.15 HUNG MANH 36 1599 3125 79.5 Quảng FAO 16 FAO 0  
4 7.00 MINH HANG 238 1924 77 Lợi FAO 0 FAO 16  
5 7.15 BINH NGUYEN 68 911 1741 69 Quảng FAO 0 FAO 16  
6 8.00 VIET THUAN 06 1599 3029 74 Lợi FAO 0 FAO 16  
7 8.15 CHAU THANH SHIP 36 999 1893 69 Quảng FAO 0 FAO 16  
8 8.20 XUAN DAT 86 999 1970 66 Quảng FAO 0 TCMT  
9 11.20 TAN PHAT DAT 68 999 0 70 Quảng FAO 0 FAO 16  
10 13.30 LONG PHU 18 3321 4999 102.25 Quảng FAO D FAO 0  
11 17.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Hùng 1A FAO 0  
12 17.30 VAN LY 4879 6831 113 Huyên FAO 0 TCQN