CÔNG BỐ THÔNG TIN

Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải năm 2022

Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ cảng biển Việt Nam;

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII đăng ký thông tin niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo file đính kèm.

Mức giá niêm yết thực hiện từ ngày 01/7/2022

Giá dịch vụ HTHH năm 2022.